Πολιτική Απορρήτου

Με την παρούσα πολιτική της η Εταιρία μας, “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΙΝΦΙΝΙΤΥ ΓΚΡΙΣ (INFINITY GREECE)” και τον διακριτικό τίτλο “INFINITY GREECE ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.” (εφεξής η «Επιχείρηση» ή «εμείς» ή «μας») με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Βασιλέως Ηρακλείου 14) καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους με τους οποίους, λειτουργώντας ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 (Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων – Γ. Κ. Π. Δ.), συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία αυτή συλλέγει όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες της. Συγκεκριμένα, η INFINITY GREECE ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ επεξεργάζεται, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 περ. 7, 24 και 25 εφ’ όσον καθορίζει τον τρόπο και τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας είναι σύμφωνη με τους όρους που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία. 

Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected].

Αυτή η πολιτική καλύπτει όλους τους ιστότοπους εντός του domain www.saldoagency.com. 

Παρόλο που μπορείτε να επισκέπτεστε τους περισσότερους από αυτούς τους ιστότοπους χωρίς να δηλώνετε κανένα προσωπικό δεδομένο, σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται στοιχεία για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητάτε.

Οι ιστότοποι που απαιτούν τέτοιου είδους στοιχεία τα επεξεργάζονται με τρόπο που συμμορφώνεται πλήρως με τον προαναφερθέντα κανονισμό και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας στις ειδικές δηλώσεις τους περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Σε περίπτωση που στην ιστοσελίδα μας βρίσκεται κάποιος υπερσύνδεσμος (hyperlink) σε ιστοσελίδα τρίτων, γνωστοποιούμε ότι αυτοί οι ιστότοποι δεν είναι αντικείμενο ελέγχου της Επιχείρησης μας, η οποία συνεπώς δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τη νομιμότητα επεξεργασίας δεδομένων σε αυτές τις ιστοσελίδες.

Τι είναι Προσωπικά Δεδομένα, και τι σημαίνει Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Προσωπικό δεδομένο (ή δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα) είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο ζωντανό άτομο. Ξεχωριστές πληροφορίες, οι οποίες συλλέγονται μαζί μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου, και έτσι αποτελούν επίσης προσωπικά δεδομένα.

Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν καταστεί ανώνυμα, κρυπτογραφηθεί ή ψευδωνυμοποιηθεί, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκ νέου ταυτοποίηση ενός ατόμου, παραμένουν προσωπικά δεδομένα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του GDPR.

Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν καταστεί ανώνυμα με τέτοιο τρόπο ώστε το άτομο να μην είναι ή να μην είναι πλέον αναγνωρίσιμο δεν θεωρούνται πλέον προσωπικά δεδομένα. Για να είναι πραγματικά ανώνυμα τα δεδομένα, η ανωνυμοποίηση πρέπει να είναι μη αναστρέψιμη.

Ο Γ. Κ. Π. Δ. προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων – είναι τεχνολογικά ουδέτερος και ισχύει τόσο για την αυτοματοποιημένη όσο και για τη μη αυτόματη επεξεργασία, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα είναι οργανωμένα σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια (για παράδειγμα αλφαβητική σειρά). Δεν έχει επίσης σημασία πώς αποθηκεύονται τα δεδομένα, καθώς σε όλες τις περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται στις απαιτήσεις προστασίας που ορίζονται στον Γ. Κ. Π. Δ.

Ο όρος “επεξεργασία” καλύπτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών που εκτελούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων με χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα μέσα. Περιλαμβάνει τη συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δόμηση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη μέσω μετάδοσης, διάδοσης ή με άλλο τρόπο διάθεση, συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στον ιστότοπο;

Στα πλαίσια της χρήσης της ιστοσελίδας, και ανάλογα με τον τρόπο που αυτή χρησιμοποιείται, μπορούν να συλλεχθούν τα παρακάτω δεδομένα:

 • Δεδομένα που  παρέχονται κατά την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, όπως ηλεκτρονική διεύθυνση, όνομα, επίθετο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και κωδικός,
 • Δεδομένα σχετικά με συναλλαγές μαζί μας, ιδιαίτερα όσον αφορά μέσα και κωδικούς πληρωμής,  
 • Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εγγραφή στο newsletter μας,
 • Δεδομένα σχετικά με τα άρθρα και προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, προκειμένου να σας προτείνουμε προϊόντα ή υπηρεσίες του ενδιαφέροντός σας και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την εμπειρία αγορών σας μαζί μας,
 • Πληροφορίες σχετικά με την τελευταία σας επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας,
 • Γενικά στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας και συμπεριφοράς των χρηστών, σε ανωνυμοποιημένη μορφή,
 • Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο και το πρόγραμμα περιήγησης, καθώς και τον κωδικό χώρας όπου βρίσκεται ο υπολογιστής σας, τις ιστοσελίδες που εμφανίζονται κατά την επίσκεψή σας, τις διαφημίσεις στις οποίες κάνετε κλικ και όποιους όρους αναζήτησης χρησιμοποιήσατε,
 • Άλλες απόψεις ή σχόλια που μας παρέχετε οικειοθελώς. 

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας;

Ανάλογα με την κατηγορία των δεδομένων και τη χρήση της ιστοσελίδας, προκύπτουν οι εξής πιθανές νομικές βάσεις:

 • Συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 π. 1 α ΓΚΠΔ) – Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν για συγκεκριμένο σκοπό ή για διάφορους συγκεκριμένους σκοπούς.
 • Εκτέλεση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (άρθρο 6 παρ. 1 π. 1 β ΓΚΠΔ) – Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων, τα οποία λαμβάνουν χώρα κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων.
 • Νομική υποχρέωση (άρθρο 6 παρ. 1 π. 1 γ ΓΚΠΔ) – Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
 • Προστασία ζωτικών συμφερόντων (άρθρο 6 παρ. 1 π. 1 δ. ΓΚΠΔ) – Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου.
 • Έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 π. 1 στ. ΓΚΠΔ) – Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων του υπευθύνου επεξεργασίας ή τρίτου, εκτός εάν υπερισχύουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, τα οποία απαιτούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ποια φυσικά πρόσωπα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Άμεση πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν οι υπάλληλοι της επιχείρησής μας, και αυτό στα πλαίσια που είναι απαραίτητο για την προσφορά των υπηρεσιών μας. Οι υπάλληλοί μας έχει δεσμευτεί σε τήρηση εμπιστευτικότητας και έχει ενημερωθεί σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

Τι ισχύει σχετικά με περαιτέρω συνεργάτες, εργαλεία ή plug-ins? 

Ούτως ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε ορθά τις υπηρεσίες μας και να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας, συνεργαζόμαστε με τις παρακάτω εταιρείες. Ως μέρος των συμβάσεών μας με αυτές τις εταιρείες και στο πλαίσιο χρήσης των υπηρεσιών μας, αυτές ενδέχεται να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα. Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τις πολιτικές απορρήτου των επιμέρους εταιρειών.

Ajax Search Lite: https://wp-dreams.com/privacy-policy-cookies/

CBX Bookmark & Favorite: https://codeboxr.com/product/cbx-wordpress-bookmark/

Direct Checkout for WooCommerce: https://quadlayers.com/policy/privacy/

Elementor, Elementor Pro: https://elementor.com/about/privacy/

GDPR Cookie Consent: https://www.webtoffee.com/privacy-policy/

JS Help Desk: https://jshelpdesk.com/privacy-policy/

Paid Memberships Pro, Paid Memberships Pro – Add PayPal Express Add On, Paid Memberships Pro – Member Homepages Add On, Paid Memberships Pro – Payflow Recurring Orders Add On, Paid Memberships Pro – Payment Plans Add On, Paid Memberships Pro – Shipping Add On, Paid Memberships Pro – Subscription Delays Add On, Paid Memberships Pro – WooCommerce Add On : https://www.paidmembershipspro.com/privacy-policy/

Rank Math SEO: https://rankmath.com/privacy-policy/

Real-Time Find and Replace: https://infolific.com/privacy-policy/

TranslatePress – Multilingual: https://translatepress.com/privacy-policy/

WooCommerce: https://automattic.com/privacy/

Wordfence Security: https://www.wordfence.com/privacy-policy/

Yoast Duplicate Post: https://yoast.com/privacy-policy/

Αν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των δεδομένων σας σε τρίτους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected].

Επεξεργασία δεδομένων σε Τρίτες Χώρες (εκτός ΕΕ)

Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε τρίτη χώρα (δηλαδή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)) ή της επεξεργασίας στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών τρίτων ή της αποκάλυψης ή διαβίβασης δεδομένων σε άλλα πρόσωπα ή εταιρείες, αυτό γίνεται μόνο σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

Με την επιφύλαξη της ρητής συγκατάθεσης ή διαβίβασης, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα μόνο σε τρίτες χώρες με αναγνωρισμένο επίπεδο προστασίας δεδομένων βάσει ειδικών εγγυήσεων, όπως συμβατικές υποχρεώσεις από τις λεγόμενες τυποποιημένες ρήτρες προστασίας της Επιτροπής της ΕΕ ή την ύπαρξη πιστοποιήσεων ή δεσμευτικούς εσωτερικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων (άρθρα 44 έως 49 του Γ. Κ. Π. Δ, βλ. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en)

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται για το διάστημα που είναι απαραίτητο για να εκπληρωθούν οι σκοποί που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εκτός και αν νομικά προβλέπεται κάτι άλλο). Στο τέλος αυτής της περιόδου τα δεδομένα σας διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται. 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Η Γ. Κ. Π. Δ. προβλέπει συγκεκριμένα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα. Αυτά τα δικαιώματα είναι:

 • Πρόσβαση στα δεδομένα: Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με το αν γίνεται επεξεργασία, το είδος της επεξεργασίας και των δεδομένων, τη διάρκεια αποθήκευσης, όπως και αν γίνεται αυτοματοποιημένη επεξεργασία ή προώθηση σε συνεργάτες μας.
 • Διόρθωση ανακριβιών
 • Φορητότητα: Δικαίωμα του χρήστη να λάβει σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί ή επεξεργαστεί
 • Διαγραφή δεδομένων: Αυτό το δικαίωμα αφορά όλα τα δεδομένα που πλέον δεν είναι απαραίτητα ή δεν καλύπτονται πλέον από τη συγκατάθεση του χρήστη.
 • Περιορισμός επεξεργασίας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση κάποιου αιτήματος του χρήστη
 • Εναντίωση και ανάκληση συγκατάθεσης σχετικά με την επεξεργασία
 • Αντίρρηση στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και το profiling

Για να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα μπορείτε να απευθυνθείτε στο: [email protected].

Πού μπορείτε να απευθυνθείτε αν παραβιαστεί η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας;

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στην εξής διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ.: 210. 6475600, [email protected].

Η παρούσα πολιτική απορρήτου τροποποιήθηκε για τελευταία φορά στις 15 Σεπτεμβρίου 2022 .

IMPRINT

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΙΝΦΙΝΙΤΥ ΓΚΡΙΣ (INFINITY GREECE)

Βασιλέως Ηρακλείου 14, Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 2310 051 527

Email: [email protected]

ΑΦΜ 997065992